Inleiding

Eind 2001 werd de studiegroep Belgroma/Gedas/Technum laureaat van de internationale wedstrijd voor het Masterplan Antwerpen Mobiel. Van bij de kandidatuurstelling was De Gregorio & Partners verantwoordelijk voor de architecturale conceptvorming. Slangen & Partners was dat voor de communicatie. De studiegroep droeg de naam SAM. Binnen de SAM was DG&P conceptueel verantwoordelijke voor de "kunstwerken" (Oosterweelverbinding, bruggen over het Albertkanaal, viaducten, ...).

In deze conceptvorming speelt beeldvorming uiteraard een cruciale rol. Het beeld zal met zekerheid het langst standhouden en de mensen het meest bezighouden. Maar, zoals in zo veel aspecten van het leven, gaat het om veel meer dan enkel 'beeld'. Binnen SAM was, op ons aangeven, afgesproken om het aspect "beeldvorming" in een regisseurs-scenario aan te pakken. Door het definiëren van onze taak als 'het regisseren van het concept' werd het ook mogelijk om eventuele samenwerkingen voor deelaspecten in te passen, met behoud van een coherente totaalvisie. SAM stond garant voor de uiteindelijke kwaliteit, de continuïteit doorheen de verschillende jaren, het ontwerp, het budget en de communicatie. Eind 2003, na meer dan twee jaar studiewerk, heeft de Opdrachtgever (BAM) zijn visie van totaal-ontwerp en dan aanbesteden, omgebogen naar een design-and-build visie. Op dat ogenblik werd de taak van DG&P uiteraard overbodig. Wij vonden onze positie deontologisch niet meer verantwoord en hebben, op eigen initiatief, gevraagd om de samenwerking met SAM stop te zetten.

Alfredo De Gregorio (eind 2003): "Een project is meer dan de uiteindelijke vorm. Elk project, op eender welke schaal, van elke omvang, bestaat uit verschillende 'lagen', die in één beeld samenvloeien. De kracht van het geheel wordt gemaakt door de samenhang tussen de verschillende lagen, en de aanwezigheid van een constante kwaliteit. Het op te maken conceptueel kader is cruciaal. Het handelt niet alleen over beeldvorming, maar ook over werkmethodes, timing, technische en verkeerstechnische vereisten, vergunningen, budgetten, ... en uiteraard ook over visievorming omtrent vormgeving. Op basis van dergelijke visievorming zou BAM samen met ons, op zoek gaan naar de juiste 'derden' (ontwerpers van wereldniveau), steeds in de hoop duidelijke en respectvolle afspraken te maken. Juist in dit onderdeel is een ethische houding over samenwerking essentieel. Binnen dat kader, zou ieder deelproject zijn eigen vrijheid krijgen. Die regisseursrol die wij binnen dat kader hebben, is voor ons niet alleen een loutere contractaangelegenheid, het heeft voor ons ook een enorm belangrijke maatschappelijke dimensie. Binnen die context is het design&build-systeem een bijzonder slechte werkmethodiek. Hoe zeer we de beslissing van de opdrachtgever om het hele project vanaf heden om te vormen naar een design&build ook respecteren, binnen deze keuze is er geen plaats voor onze opdracht. Tot onze spijt rest ons geen andere keuze dan ons om deontologische redenen terug te trekken uit dit erg boeiend project."

TITEL

Antwerpen Mobiel - Masterplan Oosterweel - Wedstrijd

OMSCHRIJVING

Laureaat internat. wedstrijd. Binnen de studiegroep (SAM) was DG&P verantwoordelijk voor de architecturale input. Eind 2003 werd in onderling akkoord de samenwerking stopgezet.

LOCATIE

Antwerpen

OPDRACHTGEVER

BAM

SECTOR

publiek

SOORT

nieuwbouw

TYPE

Infrastructuur / groen - Masterplan - Wedstrijd

BRUTO OPPERVLAKTE

0 m²

BASISBUDGET

n.v.t.

TOTAALBUDGET

n.v.t.

STARTJAAR ONTWERP

2001

EINDJAAR WERKEN

2003

BOUWWERKEN VOLTOOID*budgetten zijn exclusief BTW